Konkursy i przetargi

 

 

KONKURS 1/3

Konkurs ofert na zorganizowanie i obsługę Parku Rozrywki dla dzieci podczas XXXII Dni Pruszcza Gdańskiego na zasadzie wyłączności ze sprzedażą biletów

 

AKTUALIZACJA: Organizator unieważnia konkurs ofert na zorganizowanie i obsługę Parku Rozrywki dla dzieci podczas XXXII Dni Pruszcza Gdańskiego, na zasadzie wyłączności, wraz ze sprzedażą biletów, ogłoszony w dniu 06.03.2023 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim ogłasza konkurs ofert na zorganizowanie i obsługę 

Małego Parku Rozrywki  dla dzieci podczas imprezy plenerowej wraz ze sprzedażą biletów.

Konkurs dotyczy imprezy: 

Eventu pod nazwą  XXXII Dni Pruszcza Gdańskiego które planowane  są na  17-18.06.2023 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Fryderyka Chopina 34 w Pruszczu Gdańskim.

Powierzchnia udostępniona wykonawcy w celu prowadzenia Parku Rozrywki: 600 m2.

Organizator eventu: Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim.

Szacowana, przepływowa liczba uczestników eventu ustalana w oparciu o wcześniejsze lata – 15.000 – 20.000 osób.

Oferta powinna uwzględniać urządzenia rozrywkowe dla dzieci, przy czym:

Minimalna ilość urządzeń udostępnionych w ramach Parku Rozrywki – 10  w tym co najmniej   2 zjeżdżalnie pneumatyczne (np. karuzele filiżanki , łańcuchowa, kolejki itp.),

– wszystkie urządzenia udostępniane w ramach Parku Rozrywki winny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytku i odpowiadać BHP i UDT (o ile są wymagane dla danego urządzenia),

– wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie zasilanie do miejsca z urządzeniami elektrycznymi i zasilanie urządzeń rozrywkowych /przewody odpowiadające wymogom BHP i warunkom techniczno-elektrycznym/,

– wykonawca będzie pobierał opłaty za świadczone usługi według ustalonych przez siebie cen, które nie mogą przekraczać 20 zł/bilet (poza biletami udostępnionymi organizatorowi w cenie promocyjnej).

Oferty należy składać do dnia 16.03.2023 r., do  godziny 10.00 (liczy się termin wpływu oferty do Organizatora) wg wyboru wykonawcy:

 1. w zamkniętej kopercie na adres Organizatora: Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, ul. Chopina 34, 83-000 Pruszcz Gdański (pocztą, kurierem, osobiste dostarczenie), lub
 2. drogą elektroniczną na adres email: ckis.@pruszcz-gdanski.pl (w formie zeskanowanych dokumentów).

Po upływie terminu do składania ofert organizator przystąpi do sprawdzenia kompletności złożonych ofert.

WIĘCEJ INFORMACJI I DOKUMENTY DO POBRANIA.

—————————————————-

KONKURS 2/3

Konkurs ofert na zorganizowanie i obsługę Parku Rozrywki podczas XXXII Dni Pruszcza Gdańskiego na zasadzie wyłączności ze sprzedażą biletów

 

AKTUALIZACJA: Organizator unieważnia konkurs ofert na zorganizowanie i obsługę Parku Rozrywki podczas XXXII Dni Pruszcza Gdańskiego, na zasadzie wyłączności, wraz ze sprzedażą biletów, ogłoszony w dniu 06.03.2023 r.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim ogłasza konkurs ofert na zorganizowanie i obsługę

Parku Rozrywki podczas imprezy plenerowej, na zasadzie wyłączności, wraz ze sprzedażą biletów.

Konkurs dotyczy imprezy:

Eventu pod nazwą XXXII Dni Pruszcza Gdańskiego które planowane są na 17-18.06.2023 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Fryderyka Chopina 34 w Pruszczu Gdańskim.

Powierzchnia udostępniona wykonawcy w celu prowadzenia Parku Rozrywki: 1600 m2 .

Organizator eventu: Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim.

Szacowana, przepływowa liczba uczestników eventu ustalana w oparciu o wcześniejsze lata – 15.000 – 20.000 osób.

Oferta powinna uwzględniać urządzenia rozrywkowe dla dzieci i dorosłych, przy czym:

Minimalna ilość urządzeń udostępnionych w ramach Parku Rozrywki – 12  w tym co najmniej 4 średnio i wielkogabarytowe (np. crazy dance, extreme, karuzela Booster, młot),

– wszystkie urządzenia udostępniane w ramach Parku Rozrywki winny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytku i odpowiadać BHP i UDT (o ile są wymagane dla danego urządzenia),

– wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie zasilanie do miejsca z urządzeniami elektrycznymi i zasilanie urządzeń rozrywkowych /przewody odpowiadające wymogom BHP i warunkom techniczno-elektrycznym/,

– wykonawca będzie pobierał opłaty za świadczone usługi według ustalonych przez siebie cen, które nie mogą przekraczać 20 zł/bilet (poza biletami udostępnionymi organizatorowi w cenie promocyjnej).

Oferty należy składać do dnia 16.03.2023 r., do  godziny 10.00 (liczy się termin wpływu oferty do Organizatora) wg wyboru wykonawcy:

 1. w zamkniętej kopercie na adres Organizatora: Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim, ul. Chopina 34, 83-000 Pruszcz Gdański (pocztą, kurierem, osobiste dostarczenie), lub
 2. drogą elektroniczną na adres email: ckis.@pruszcz-gdanski.pl (w formie zeskanowanych dokumentów).

Po upływie terminu do składania ofert organizator przystąpi do sprawdzenia kompletności złożonych ofert.

—————————————————-

KONKURS 3/3

Konkurs ofert na obsługę gastronomiczną XXXIII Dni Pruszcza Gdańskiego

na zasadzie wyłączności

 

AKTUALIZACJA: Organizator unieważnia konkurs ofert na obsługę gastronomiczną XXXII Dni Pruszcza Gdańskiego na zasadzie ograniczonej wyłączności, ogłoszony w dniu 06.03.2023 r.

 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
 

Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim ogłasza konkurs ofert na

obsługę gastronomiczną eventu pod nazwą: XXXII Dni Pruszcza Gdańskiego na zasadzie ograniczonej wyłączności.

 1. Organizator
  Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim
  ul. Fryderyka Chopina 34, 83-000 Pruszcz Gdański.
  Event : XXXII Dni Pruszcza Gdańskiego , które odbędą się w dniach 17-18.06.2023 r. na Stadionie Miejskim przy ul. Fryderyka Chopina 34 w Pruszczu Gdańskim.
 2. Wyłoniony w toku postępowania Wykonawca zobowiązany jest do obsługi gastronomicznej imprezy w sposób zapewniający sprawną obsługę uczestników eventu. Powierzchnia na której będzie świadczona obsługa obejmuje:
 1. 2 x zaplecze Wykonawcy (miejsca przygotowania dań, kasy, itp), – każde po ok. 200 m2,
 2. 2 x ogródek gastronomiczny – każdy po ok. 400 m2,               
  szczegółowa lokalizacja powierzchni zostanie wskazana przez Organizatora,
 1. Plan imprezy:

1) w dniu 17 czerwca 2023 r.:od 14.00 do 23.00 stadion CKiS występy sceniczna, koncerty.

2) w dniu 18 czerwca 2023 r.: od 13.00 do 22.00 stadion CKiS prezentacje historyczne, sportowe, wystawy statyczne, występy sceniczne koncerty.

 1. Szacowana, przepływowa liczba uczestników eventu ustalana w oparciu o wcześniejsze lata – 15.000 – 20.000 osób.
 2. W zakres obsługi wchodzi:

1) dostawa, wraz z instalacją, dwóch ogródków gastronomicznych, każdy z zabezpieczonymi miejscami pod parasolami, ławkami, stołami i namiotami dla ok. 500 osób(wszystkie elementy ogródka muszą być nowe)

2) zapewnienie stałej sprzedaży

3) zapewnienie stałej sprzedaży na dwóch stanowiskach produktów spożywanych na gorąco — produkty z grilla (m.in. kiełbasa, karkówka. szaszłyki),

4) utrzymywanie czystości na dzierżawionym terenie,

5) posługiwanie się przez Wykonawcę należycie wykwalifikowanym personelem,

6) możliwość zamówienia przez Organizatora posiłków regeneracyjnych (ciepły posiłek obiadowy z napojem) dla uczestników zawodów i obsługi (ok. 200 porcji). Jest to opcja, Organizator może nie skorzystać z możliwości zamówienia posiłków.

 1. Miejsce i termin obsługi:

Stadion miejski, płyta dolna, Pruszcz Gdański, ul. Fryderyka Chopina 34, sprzedaż z zapewnieniem bieżącej dostępności całego asortymentu w terminach:

1) 17 czerwca 2023 r. – od godz. 14:00 do godz. 22:30,

2) 18 czerwca 2023. r. – od godz. 13:00 do godz. 21:30.

 1. Na sprzedaż produktów o których mowa w pkt 5 ppkt 2-3 oraz innych potraw z grilla i ciepłych posiłków Wykonawca otrzymuje wyłączność. Inne produkty gastronomiczne Wykonawca może sprzedawać na dzierżawionym terenie jednak bez wyłączności (dotyczy to np. lodów, popcornu, waty cukrowej, słodyczy, gofrów, chleba ze smalcem, itp.)
 2. Wykonawca nie może podnajmować innym podmiotom dzierżawionego terenu.
 3. Wykonawca jest uprawniony do rozmieszczenia na obszarze ogródków gastronomicznych i w najbliższej okolicy banerów sponsorskich (dot. wyłącznie producentów oferowanych produktów).
 4. Organizator zapewnia dostęp do prądu trójfazowego w pobliżu stanowisk gastronomicznych Wykonawcy.
 5. Oferta powinna zawierać:

1) nazwę i adres Wykonawcy, adres poczty elektronicznej (email), nr telefonu, nr NIP, nr REGON,

2) oferowaną kwotę za dzierżawę powierzchni wykorzystywanej w celu obsługi imprezy w umówionym zakresie – kwotę tą należy podać w złotych polskich cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

3) ofertę gastronomiczną i cenową w zakresie produktów o których mowa w pkt 5 ppkt 2-3, tj. piwo, (wraz z dokładnym wskazaniem gramatury oferowanych produktów i ich cen jednostkowych),

4) ofertę gastronomiczną i cenową oraz gramaturę w zakresie posiłków regeneracyjnych(pkt 5 ppkt 6 powyżej),

5) ofertę zaplecza gastronomicznego (zaplecze sprzętowe),

6) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

7) zaświadczenia o braku zaległości w opłatach wobec Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie dawniejniżmiesiąc przedterminem złożenia oferty,

8) pełnomocnictwo podpisania oferty (o ile umocowanie do dokonania czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty),

9) podpis Wykonawcy i datę sporządzenia oferty,

10) potwierdzenie doświadczenia (referencje) w przeprowadzaniu obsługi gastronomicznej imprez plenerowych (co najmniej 3 imprezy masowe w ostatnich 3 latach przed złożeniem oferty),

11) oświadczenie Wykonawcy (dotyczy osób fizycznych) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w treści oferty na cele związane z organizacją konkursu oraz oświadczenie Wykonawcy (dotyczy osób fizycznych) o wywiązaniu się Organizatora z obowiązku o którym mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Składający ofertę oświadcza że został poinformowany przez Organizatora o tym że:
1) administratorem danych osobowych składającego ofertę jest Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim przy ul. Chopina 34,
2) dane osobowe składającego ofertę zawarte w ofercie zbierane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, przy tym ze względu na jawność postępowania konkursowego mogą być udostępnione innym osobom żądającym informacji o konkursie,
3) składający ofertę ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania,
4) dane osobowe składający ofertę podaje dobrowolnie, ale jest to niezbędne w celu udziału w konkursie.

Składający ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu udziału w konkursie, i ma świadomość i akceptuje, że postępowanie konkursowe ma charakter jawny, a dane osobowe w postaci imienia i nazwiska/nazwy firmy będą zawarte w informacji o wynikach konkursu, ogłoszonych na stronie internetowej Organizatora www.ckis-pruszcz.pl, oraz przekazanych pozostałym uczestnikom konkursu.

11. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

12. Termin, miejsce i forma składania ofert:

1) do 16.03.2023 roku do godz. 10.00,

2) miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim ul. Fryderyka Chopina 34,

3) forma składania ofert konkursowych: forma pisemna, w zamkniętej kopercie.

4) otwarcie kopert nastąpi 16.03.2023 r. o godzinie 10;15 po czym organizator przystąpi do sprawdzania kompletności złożonych ofert.

13. Szczegółowe warunki współpracy zawarte zostaną w umowie, której wzór stanowi załącznik do nin. ogłoszenia.

14. Jeżeli oferta zawiera braki, składający ją zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni. Wezwanie do usunięcia braków zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej (email) Wykonawcy, termin 7 dni do usunięcia braków liczony jest od wysłania wezwania.

15. Oferty zawierające nieprawdziwe dane lub których braków nie usunięto w terminie, nie będą uwzględniane w procesie oceny (są odrzucane bez wzywania wykonawcy do uzupełnienia/sprostowania danych lub informacji).

16. Organizator ma prawo zadawania Wykonawcom pytań w celu weryfikacji rzetelności/wyjaśnienia treści oferty.

17. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany spośród ofert złożonych w postępowaniu i spełniających postawione wymagania.

18. Organizator przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji z dwoma wybranymi oferentami, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze.

19. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w ciągu 21 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

20. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora www.ckis-pruszcz.pl niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym etapie, bez podawania przyczyny.

22. W razie konieczności wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, Organizator umieści zmiany na swojej stronie internetowej Organizatora www.ckis-pruszcz.pl i  powiadomi o tym uczestników konkursu. Zmiana regulaminu będzie wiążąca dla wszystkich uczestników konkursu od chwili jej zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora.

 

—————————————————-