Statut CKiS

Statut Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim zwane dalej „Centrum” jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i działa na podstawie:
  1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
  2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
     3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
     4) niniejszego statutu

§ 2

 1. Organizatorem Centrum jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański.
 2. Centrum posiada osobowość prawną i status samodzielnej jednostki organizacyjnej.
 3. Z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych do kompetencji Rady Miasta Pruszcz Gdański, funkcję organizatora wykonuje Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

§ 3

 1. Siedziba Centrum mieści się w Pruszczu Gdańskim przy ul. Fryderyka Chopina 34.
 2. Centrum używa pieczęci podłużnej z nazwą: Centrum Kultury i Sportu, ul. Chopina 34, 83-000 Pruszcz Gdański.
 3. Siedzibą Centrum jest Miasto Pruszcz Gdański, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Centrum może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozdział II – Przedmiot działania

§ 4

 1. Podstawowym zadaniem Centrum jest wspieranie i animowanie kulturowej i sportowej aktywności mieszkańców Pruszcza Gdańskiego poprzez realizację zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury oraz sportu i rekreacji w ramach zadań własnych, zleconych lub powierzonych na podstawie odrębnych porozumień, a w szczególności: 
  1) rozpowszechnianie i rozbudzanie, zaspakajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,
  2) organizowanie spektakli teatralnych, koncertów, projekcji filmowych
     3) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze i sporcie,
     4) prowadzenie różnorodnych form pracy w zależności od specyfiki środowiska, zmieniających się potrzeb, warunków i okoliczności,
     5) organizowanie możliwości ekspresji twórczej grupom, zespołom twórczym, samodzielnym artystom,
     6) promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność Miasta,
     7) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizowanie zajęć, zawodów i imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych, z włączeniem współzawodnictwa placówek oświatowych,
     8) współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie zaspakajania potrzeb kulturalnych, sportowych, edukacyjnych wspierających rozwój lokalny,
     9) promowanie zdrowego stylu życia,
     10) współpracę z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej oraz krajów członkowskich w realizacji w/w celów,
     11) koordynowanie działań na terenie Miasta dotyczących organizacji imprez kulturowych, sportowych i rekreacyjnych,
     12) wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeb Miasta zgłaszanych przez Burmistrza,
     13) organizowanie różnych form indywidualnej aktywności kulturalnej.
 2. Zadania określone w ust. 1 Centrum realizuje poprzez:
  1) prowadzenie sekcji artystycznych i sportowych,
  2) organizację imprez kulturalno-sportowych mających na celu popularyzację celów statutowych,
     3) organizację wypoczynku letniego i zimowego,
     4) utrzymywanie i udostępnianie obiektów,
     5) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
     6) organizowanie imprez artystycznych, konferencji, spotkań okolicznościowych, projekcji filmowych.

3.Centrum może prowadzić działalność, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.

§ 5

Przy realizacji zadań, o których mowa w §4, Centrum korzysta m.in. z następujących obiektów oddanych do jego dyspozycji przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański:
   1) nieruchomości w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Fryderyka Chopina 34, gdzie mieści się siedziba Centrum wraz z wchodzącą w jej skład salą kinową oraz przyległymi obiektami sportowymi,
   2) Parku Kulturowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Zastawnej,
   3) Faktorii Handlowej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Zastawnej.

Rozdział III – Zarządzanie i organizacja

§ 6

Bezpośredni nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

§ 7

 1. Centrum zarządza Dyrektor.
 2. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 8

 1. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
  1) kierowanie bieżącą działalnością,
  2) reprezentowanie Centrum na zewnątrz,
     3) zarządzanie majątkiem Centrum,
     4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
     5) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy,
     6) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
     7) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
     8) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
     9) właściwa gospodarka mieniem i środkami finansowymi,
     10) inne czynności powierzone przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.
 2. Zastępców Dyrektora powołuje Dyrektor w uzgodnieniu z organizatorem.
 3. Dyrektor powołuje i likwiduje oddziały Centrum po uzyskaniu opinii organizatora.

§ 9

Szczegółową organizację wewnętrzną Centrum określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

Rozdział IV – Gospodarka finansowa

§ 10

 1. Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) i ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.).
 2. Działalność statutowa Centrum finansowana jest ze środków Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański oraz z innych źródeł.
 3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Centrum ustala Gmina Miejska Pruszcz Gdański.

§ 11

Centrum uzyskuje przychody z:
   1) wpływów z działalności statutowej,
   2) przyznawanych corocznie dotacji z budżetu Miasta Pruszcz Gdański,
   3) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz uzyskiwanych z innych źródeł.

§ 12

 1. Centrum może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za niektóre swoje usługi.
 2. Dochody własne przeznaczane są na cele statutowe Centrum.

§ 13

Roczne sprawozdanie finansowe Centrum sporządza Dyrektor i podlega ono zatwierdzeniu przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

Rozdział V – Postanowienia końcowe

§ 14

 1. Statut dla Centrum nadaje uchwałą Rada Miasta Pruszcz Gdański.
 2. Zmiany i uzupełnienia postanowień statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla ich uchwalenia.