Statut CKiS

Statut Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

1. Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim zwane dalej „Centrum” jest instytucją kultury Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański i działa na podstawie:
   1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
   2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
   3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
   4) niniejszego statutu

§ 2

1. Organizatorem Centrum jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański.

2. Centrum posiada osobowość prawną i status samodzielnej jednostki organizacyjnej.

3. Z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych do kompetencji Rady Miasta Pruszcz Gdański, funkcję organizatora wykonuje Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

§ 3

1. Siedziba Centrum mieści się w Pruszczu Gdańskim przy ul. Fryderyka Chopina 34.

2. Centrum używa pieczęci podłużnej z nazwą: Centrum Kultury i Sportu, ul. Chopina 34, 83-000 Pruszcz Gdański.

3. Siedzibą Centrum jest Miasto Pruszcz Gdański, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Centrum może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozdział II – Przedmiot działania

§ 4

1. Podstawowym zadaniem Centrum jest wspieranie i animowanie kulturowej i sportowej aktywności mieszkańców Pruszcza Gdańskiego poprzez realizację zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury oraz sportu i rekreacji w ramach zadań własnych, zleconych lub powierzonych na podstawie odrębnych porozumień, a w szczególności: 
   1) rozpowszechnianie i rozbudzanie, zaspakajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych,
   2) kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze i sporcie,
   3) prowadzenie różnorodnych form pracy w zależności od specyfiki środowiska, zmieniających się potrzeb, warunków i okoliczności,
   4) organizowanie możliwości ekspresji twórczej grupom, zespołom twórczym, samodzielnym artystom,
   5) promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność Miasta,
   6) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizowanie zajęć, zawodów i imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych, z włączeniem współzawodnictwa placówek oświatowych,
   7) współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami w zakresie zaspakajania potrzeb kulturalnych, sportowych, edukacyjnych wspierających rozwój lokalny,
   8) promowanie zdrowego stylu życia,
   9) współpracę z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej oraz krajów członkowskich w realizacji w/w celów,
   10) koordynowanie działań na terenie Miasta dotyczących organizację imprez kulturowych, sportowych i rekreacyjnych,
   11) wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeb Miasta zgłaszanych przez Burmistrza,
   12) organizowanie różnych form indywidualnej aktywności kulturalnej.

2. Zadania określone w ust. 1 Centrum realizuje poprzez:
   1) prowadzenie sekcji artystycznych i sportowych,
   2) organizację imprez kulturalno-sportowych mających na celu popularyzację celów statutowych,
   3) organizację wypoczynku letniego i zimowego,
   4) utrzymywanie i udostępnianie obiektów,
   5) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
   6) organizowanie imprez artystycznych, konferencji, spotkań okolicznościowych.

3.Centrum może prowadzić działalność, z której przychody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów bieżącej działalności.

§ 5

Realizacja zadań, o których mowa w §4 następuje poprzez wykorzystanie obiektów przekazanych Centrum na podstawie odrębnych umów na które składają się m.in.:
Centrum Kultury i Sportu z siedzibą główną przy ulicy Fryderyka Chopina 34 w Pruszczu Gdańskim wraz z przylegającymi obiektami sportowymi,
   – tor BMX,
   – boisko przy ulicy Tysiąclecia,
   – Park Kulturowy przy ulicy Zastawnej.

Rozdział III – Zarządzanie i organizacja

§ 6

Bezpośredni nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

§ 7

1. Centrum zarządza Dyrektor.

2. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Burmistrz Pruszcza Gdańskiego, na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

§ 8

1. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
   1) kierowanie bieżącą działalnością,
   2) reprezentowanie Centrum na zewnątrz,
   3) zarządzanie majątkiem Centrum,
   4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
   5) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy,
   6) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
   7) ustalanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego,
   8) sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
   9) właściwa gospodarka mieniem i środkami finansowymi,
   10) inne czynności powierzone przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego.

2. Zastępców Dyrektora powołuje Dyrektor w uzgodnieniu z organizatorem.

3. Dyrektor powołuje i likwiduje oddziały Centrum po uzyskaniu opinii organizatora.

§ 9

Szczegółową organizację wewnętrzną Centrum określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

Rozdział IV – Gospodarka finansowa

§ 10

1. Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach  publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz 123 z późn. zm.).

2. Działalność statutowa Centrum finansowana jest ze środków Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański oraz z innych źródeł.

3. Wysokość rocznej dotacji na działalność Centrum ustala Gmina Miejska Pruszcz Gdański.

§ 11

Centrum uzyskuje przychody z:
   1) wpływów z działalności statutowej,
   2) przyznawanych corocznie dotacji z budżetu Miasta Pruszcz Gdański,
   3) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz uzyskiwanych z innych źródeł.

§ 12

1. Centrum może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za niektóre swoje usługi.

2. Dochody własne przeznaczane są na cele statutowe Centrum.

§ 13

1. Dyrektor zapewnia sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).

2. Roczne sprawozdanie Centrum podlega zatwierdzeniu przez Radę Miasta Pruszcz Gdański nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).

Rozdział V – Postanowienia końcowe

§ 14

1. Statut dla Centrum nadaje uchwałą Rada Miasta Pruszcz Gdański.

2. Zmiany i uzupełnienia postanowień statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla ich uchwalenia.